Heving av kontrakt 0703 Vestfold Nord

Pressemelding

Veidrift AS reagerer kraftig på kritikken fra Statens vegvesen vedrørende drift- og vedlikeholdskontrakt 0703 Vestfold Nord. Mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling.

Veidrift AS anser påstandene om alvorlige mangler i vedlikeholdsarbeidet i Vestfold Nord som uriktige og ubalanserte. Veidrift trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av vei.

Veidrift as mottok hevingsvarsel fra Statens vegvesen på drifts- og vedlikeholdskontrakten i 0703 Vestfold Nord 21. november 2018. Statens vegvesen begrunnet hevingsvarselet med påstander om mangler ved gjennomføring av kontrakten. Veidrift mener kontrakten er oppfylt. Veidrift har rettet opp i de manglene som ble påpekt i varselet, og har invitert Statens vegvesen til dialog. Når det gjelder krav til lønns- og arbeidsvilkår er Veidrifts oppfatning at kontraktens krav også her er etterlevd. De forhold Statens vegvesen har påpekt er svart ut og rettet.

Veidrift er skuffet over at Statens vegvesen likevel velger å si opp Vestfold Nord-kontrakten, når det gjenstår knappe åtte måneder av driftskontrakten.

Færre trafikkulykker
-Veidrift erkjenner at det teknisk sett kan argumenteres for mangler i leveransene, men kjenner seg ikke igjen i hevingsgrunnlaget. Vi mener at Statens vegvesens oppfølging i Vestfold Nord er langt tøffere enn det man ser i normale driftsavtaler, sier Frank Stabu, daglig leder i Veidrift.

-Vi har ikke klart å utføre alt perfekt, men det er ikke gjort noen dårlig jobb. De manglene som foreligger er blitt rettet. Manglene har aldri vært av et slikt omfang at det forsvarer en heving av kontrakten. Statistikken for trafikkhendelser viser en betydelig forbedring i Vestfold Nord etter at Veidrift fikk ansvar for området i 2016, sier Frank Stabu.

Forskjellsbehandling
Veidrift mener utfordringene på kontrakten i Vestfold Nord er en del av et større bransjeproblem.

– Vi ser at Statens vegvesen har svært ulik håndtering av samme avtaleverk på ulike kontraktsområder. Dette er kompliserte avtaleforhold, der den enkelte byggherres vurdering av kvalitetskrav og hvordan de følger opp avtalene, gir store utslag for entreprenør. Det som vurderes som bra nok i nærliggende kontraktsområder, har plutselig blitt mangler som følges opp svært tett hos oss, sier Frank Stabu.

-Vi har fremlagt omfattende bildedokumentasjon som viser at Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling av Veidrift sammenlignet med andre entreprenører i regionen, sier Frank Stabu.
I sum medfører kontraktene og måten Statens vegvesen praktiserer de på, lite samfunnsnyttige løsninger på drift og vedlikehold av veinettet. Kontraktsformen innebærer en uforsvarlig risiko for entreprenøren, og gjør at få selskaper nå byr på kontraktene.

-På sikt vil det føre til økte kostnader for drift og vedlikehold av veinettet. Det er illustrerende at det kun var to entreprenører som la inn anbud på ny 8års Vestfold Nord-kontrakt da denne var ute på anbud før jul. Denne konkurransen ble avlyst av Statens vegvesen i januar, sier Frank Stabu.

Trekker seg ut av markedet
Veidrift har i Vestfold Nord tatt betydelige tap som følge av praksisen til Statens vegvesen det siste året. Kontrakten i Vestfold Nord har en gjenstående verdi på ca. 30 millioner kroner.

– Med den tilnærmingen vi ser i dag, er ikke dette markedet bærekraftig for oss som entreprenør. I utgangspunktet var vår ambisjon å vokse i dette markedet, men styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart, avslutter Frank Stabu

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:
Frank Stabu, frank@veidrift.no

 

Under følger vår analyse av trafikkhendelser i Vestfold Nord; der antall veitrafikkulykker per kontraktsår er betydelig bedret siden Veidrift AS tok over driften i 2016, hvor antall ulykker sett over de siste 20 årene for kontraktsåret 17/18 er historisk lavt (ned 30%), så også for vinteren 17/18 (ned 45%):

 

 

Kontaktpersoner

Frank Stabu

Øyvind Stokkedal