Leverandørerklæring

Selskapene i Roadworks skal være til å stole på innenfor bransjen de opererer. Vi er opptatt av å knytte til oss leverandører og underentreprenører som forplikter seg til å følge de verdier og krav til adferd som er beskrevet i denne erklæring, samt i inngåtte rammeavtaler og kontrakter. Ved å signere en avtale med ett av våre selskaper, aksepteres også denne erklæringen med alt dens innhold. Denne leverandørerklæringen anses som en del av kontrakten og formidles i forbindelse med kontraktsinngåelse eller med henvisning til konsernets webside i endelig kontrakt.

Konsernet har nulltoleranse når det gjelder atferd som bryter med bestemmelsene i denne leverandørerklæringen.

Etterlevelse av lover og FNs bærekraftsmål

Vi skal etterleve alle nasjonale og internasjonale lover og regler relatert til vår virksomhet. FNs bærekraftsmål omhandler blant annet viktige prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Dette innebærer at hele vår leverandørkjede må bidra til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger gjort i egen virksomhet. Denne informasjon skal skriftlig formidles til våre selskaper som leverandør/kontraktspart, slik at dette kan videreformidles til alle som etterspør denne type informasjon.

Menneskerettigheter

Vi vil støtte opp om og respektere vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder FNs 17 punkter om bærekraftig utvikling:

logoen til alle bærekraftsmålene til FN

Arbeidstid og lønn

Vi skal følge lokale og nasjonale lover og avtaler om arbeidstid og tariffavtaler. Vi skal sikre at avtalt lønn utbetales til våre ansatte og eventuelt innleid arbeidskraft.

Tvangsarbeid og barnearbeid

Vi vil bidra til at alle former for tvangsarbeid og barnearbeid avskaffes globalt. Ingen skal oppleve å fratas identitetspapirer eller å måtte betale noen form for depositum for å arbeide, hverken i forkant, underveis i avtaleperioden eller i etterkant. Ingen form for undertrykking, trusler eller utnyttelse, verbalt eller fysisk tolereres på prosjekter som vi er involvert i.

Arbeidsmiljø og diskriminering

Vi aksepterer ikke noen form for forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane og mobbing på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, nasjonalitet, kjønn, seksuell legning, alder og uførhet. Dette gjelder både i forbindelse med ansettelser og i daglig drift.

Adferd og aktiviteter som ikke fremmer et godt arbeidsmiljø skal ikke forekomme. Dette gjelder for eksempel trusler, voldelig adferd, samt utdeling, salg, besittelse og bruk av ulovlige medikamenter. Ingen skal møte på arbeid påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Miljø

Vi vil støtte en «føre-var-tilnærming» til miljøutfordringer. Så langt mulig det er mulig vil vi arbeide for å minimere avfallsmengden på byggeplassen og benytte returnerbar emballasje. Vi skal være en pådriver for å utvikle miljøvennlige sorterings- og returordninger for avfall. Vårt arbeid og våre tjenester tilrettelegges slik at vi ikke bidrar med klimautslipp som følge av unødvendig energiforbruk.

Bekjempelse av korrupsjon

Enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, skal bekjempes. Gaver og andre tjenester/ytelser til selskaper eller ansatte i Roadworkskonsernet, representanter, partnere, eller andre nært tilknyttet skal unngås. Gaver kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende for å gi disse.

Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter. Utenom slike situasjoner kan dette tilbys, men da utelukkende i et begrenset omfang og i forretningsøyemed. Selskapene i Roadworkskonsernet skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

Svart arbeid og hvitvasking av penger

Vi forplikter oss til å unngå enhver form for svart arbeid og vi vil sørge for å oppfylle alle lover som forbyr hvitvasking av penger.

Prissamarbeid

Vi forplikter oss til å unngå deltakelse i enhver form for prissamarbeid. Dersom vi oppdager eller har grunnlag for å mistenke brudd på gjeldende konkurranselover og bestemmelser, skal relevante myndigheter og ledelsen i Roadworks varsles.

Habilitet

Som leverandør til selskapene i Roadworks skal vi opptre slik at det ikke kan stilles spørsmål rundt vår habilitet. Oppstår en potensiell situasjon som skaper usikkerhet rundt vår habilitet, vil vi umiddelbart informere ledelsen i Roadworks.

Konfidensialitet og håndtering av medier

Markedsføring og publisering av inngåtte avtaler med selskapene i Roadworks skal godkjennes på forhånd av ledelsen i Roadworks. Dette gjelder også innholdet i avtaler. Eventuell uttalelse til media skal kun gis etter fullmakt fra konsernleder i Roadworks.

Egne underleverandører og samarbeidspartnere

Vi forplikter oss til å videreformidle prinsippene i denne leverandørerklæringen til våre egne underleverandører og samarbeidspartnere. Vi skal etterleve bestemmelsen om at vi ikke har adgang til å sette bort arbeid uten at dette er skriftlig avklart med ledelsen i Roadworksselskapet som inngår avtalen, samt at arbeid ikke skal settes bort i mer enn ett underliggende kontraktsforhold.

Sanksjoner

Selskapene i Roadworks kan sanksjonere brudd på denne leverandørerklæringen med bortvisning av innleid personell fra arbeidsstedet, avkortning av betaling eller heving av kontrakt.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting