Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg stiller den krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan vi jobber med dette. Selskapene i Roadworks omfattes av loven og har derfor en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere om dette.

Som en del av vår bærekraftstrategi jobber vi med ansvarlig innkjøp. Ansvarlig innkjøp handler om å stille krav til våre leverandører, og å kontinuerlig følge dem opp. Dette gjør vi gjennom våre etiske retningslinjer «Code of Conduct», som er en del av våre avtaler. Ved behov gjennomfører vi revisjoner for å sjekke at dette etterleves hos våre leverandører.

For å sikre en ansvarlig innkjøpspraksis har Roadworks utarbeidet og innført en prosessbeskrivelse for hvordan vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for vår verdikjede, forretningsforbindelser og virksomhet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon

Alle våre leverandører må skrive under på vår leverandørerklæring, jobbe med og kunne dokumentere kontinuerlig forbedring av forholdene knyttet til produksjon og drift i sin virksomhet.

Våre selskaper er sertifisert etter ISO-standardene 9001, 14001 og 45001. Strategien vår er at vi alltid kan og skal bli bedre. For å sikre samsvar med Åpenhetsloven har vi inkorporert OECD’s veileder for aktsomhetsvurderinger i egne instrukser og rutiner.

Informasjonsplikt

Fra 30. juni 2023 er vi pålagt å legge ut en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på websiden.

Fra 1. juli 2022 kan alle ved skriftlig henvendelse be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og mulige negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingene. Henvendelser fra interesserte blir behandlet individuelt og i henhold til de retningslinjer som er gitt i loven.

Åpenhetsloven og dens forpliktelser er forankret i selskapsledelsen som foreskrevet med tanke på ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer. Instrukser, rutiner og prosesser er utarbeidet for å oppfylle lovens retningslinjer.

Roadworks AS

Hasseldalen 3
4878 Grimstad
Norway

For ansatte:
Følg oss

Utvikling og design av Egde Consulting